Ba ứng dụng phổ biến của insight

Insight ở đâu trong quy trình Marketing?

Những ngộ nhận về consumer insight