Economic Moat (Con hào kinh tế) là gì?

Market share (Thị phần) là gì?