Market share (Thị phần) là gì?

Phân biệt doanh thu và lợi nhuận

Net income (thu nhập ròng) là gì?

Revenue (doanh thu) là gì?