Mức lương ngành Marketing tại Việt Nam năm 2018

marketing foundation

Tomorrow Marketers – Mới đây, First Alliances đã ra mắt báo cáo Vietnam Salary Guide 2018, cung cấp mức lương từng vị trí ở nhiều ngành khác nhau (Tài chính ngân hàng, Hàng tiêu dùng, Chăm sóc sức khỏe,…). Đối với các công việc Marketing, mức lương khá hấp dẫn, dao động mạnh, từ $400 – $10,000 và có sự chênh lệch giữa Hà Nội & TP.HCM.

CONSUMER GOODS

► Head of Trade Marketing
Kinh nghiệm: 7-12 năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $4,000-8,000 (HCMC & Hanoi)

► Trade Marketing Manager
Kinh nghiệm: 4-8 năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $2,000-4,000 (HCMC) & $1,700-4,000 (Hanoi)

► Chief Marketing Officer
Kinh nghiệm: 8-15 năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $7,000-15,000 (HCMC) & $7,000-10,000 (Hanoi)

► Marketing Director/Category Lead

Kinh nghiệm: 6-10 năm (HCMC) & 10+ năm (Hanoi)
Mức lương: $5,000-10,000 (HCMC) & $6,000-10,000 (Hanoi)

► Marketing Manager
Kinh nghiệm: 5-7 năm (HCMC) & 7-10 năm (Hanoi)
Mức lương: $3,500-5,000 (HCMC) & $1,500-3,000 (Hanoi)

► Brand Manager
Kinh nghiệm: 3-5 năm (HCMC) & 3-7 năm (Hanoi)
Mức lương: $1,500-4,000 (HCMC) & $1,500-2,500 (Hanoi)

► Assistant Brand Manager
Kinh nghiệm: 1-3 năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $700-1,500 (HCMC) & $700-1,3000 (Hanoi)
LUXURY & COSMETICS

► Sales & Marketing Manager
Kinh nghiệm: 3-8 năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $3,000-5,000 (HCMC) & $1,300-3,000 (Hanoi)

► Group Brand Manager
Kinh nghiệm:7+ năm (HCMC)
Mức lương: $4,000-7,000 (HCMC)

► Senior Brand Manager
Kinh nghiệm: 8+ năm (HCMC)
Mức lương: $3,000-5,000 (HCMC)

► Brand Manager

Kinh nghiệm: 5+ năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $2,000-3,000 (HCMC) & $1,300-2,500 (Hanoi)

► Assistant Brand Manager

Kinh nghiệm: 2-5 năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $700-1,200 (HCMC) & $700-1,300 (Hanoi)

► Brand Executive

Kinh nghiệm: 1-3 năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $500-700 (HCMC) & $400-700 (Hanoi)

DIGITAL/ADVERTISING/MEDIA AGENCY

► Account Director
Kinh nghiệm: 7+ năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $3,000-5,000 (HCMC) & $1,800-4,000 (Hanoi)

► Account Manager
Kinh nghiệm: 3-5 năm (HCMC) & 3-10 năm (Hanoi)
Mức lương: $1,000-2,000 (HCMC) & $800-2,000 (Hanoi)

► Media Director
Kinh nghiệm:8+ năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $2,000-3,000 (HCMC) & $1,800-3,000 (Hanoi)

► Creative Director
Kinh nghiệm: 8+ năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $5000-7,000 (HCMC) & $1,800-5,000 (Hanoi)

► Art Director
Kinh nghiệm: 3-8 năm (HCMC) & 7+ năm (Hanoi)
Mức lương: $1,500-3,000 (HCMC) & $1,800-4,500 (Hanoi)

► Strategic Planning Director
Kinh nghiệm: 8+ năm (HCMC) & 3-10 năm (Hanoi)
Mức lương: $3,500-6,000 (HCMC) & $2,500-5000 (Hanoi)

► Copywriter
Kinh nghiệm: 2-5 năm (HCMC) & 8+ năm (Hanoi)
Mức lương: $700-2,000 (HCMC) & $400-2,000 (Hanoi)

► Graphic Designer
Kinh nghiệm: 2-5 năm (HCMC) & 7-10 năm (Hanoi)
Mức lương: $700-2,000 (HCMC) & $400-2,000 (Hanoi)

► Senior Account Executive
Kinh nghiệm: 2-5 năm (HCMC) & 3-5 năm (Hanoi)
Mức lương: $600-900 (HCMC) & $500-900 (Hanoi)

► Account Executive
Kinh nghiệm: 1-3 năm (HCMC) & 1-2 năm (Hanoi)
Mức lương: $400-600 (HCMC) & $400-500 (Hanoi)

CONSTRUCTION REAL ESTATE

► Marketing Director
Kinh nghiệm: 10+ năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $3,000-5,000 (HCMC & Hanoi)

► Marketing Manager
Kinh nghiệm: 5+ năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $2,000-3,000 (HCMC & Hanoi)

► PR and Communications Manager
Kinh nghiệm: 5+ năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $2,000-3,000 (HCMC & Hanoi)

HEALTHCARE

► Head of Marketing
Kinh nghiệm: 12+ năm (HCMC)
Mức lương: $5,000-7,000 (HCMC)

► Group Product Manager
Kinh nghiệm:10+ năm (HCMC)
Mức lương: $3,800-4,800 (HCMC)

► Product Manager
Kinh nghiệm: 6-10 năm (HCMC) & 5-12 năm (Hanoi)
Mức lương: $1,800-3,600 (HCMC) & $1,300-2,500 (Hanoi)

► Product Executive
Kinh nghiệm:4-6 năm (HCMC) & 3-6 năm (Hanoi)
Mức lương: $1,000-1,400 (HCMC) & $700-1,500 (Hanoi)

HOSPITALITY

► Director of Sales & Marketing
Kinh nghiệm:10+ năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $3,000-4,000 (HCMC & Hanoi)

► Marketing Communication Manager
Kinh nghiệm:5+ năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $2,000-2,500 (HCMC) & $1,500-2,500 (Hanoi)

► Digital Marketing Manager
Kinh nghiệm:3+ năm (HCMC & Hanoi)
Mức lương: $1,500-2,000 (HCMC) & $1,300-2,000 (Hanoi)

* Bạn có thể xem bản đầy đủ Vietnam Salary Guide 2018 của tất cả các ngành nghề tại đây