“Nỗ lực thật sự là không màng xuất phát điểm” – Hành trình chinh phục vị trí Nhà Lãnh Đạo Tương Lai ở Tập đoàn Đa quốc gia của Hà Phương – UFLP Marketing, Unilever

Checklist lập Media Plan từ A đến Z