Phân biệt doanh thu và lợi nhuận

Net income (thu nhập ròng) là gì?

Revenue (doanh thu) là gì?

Profit (lợi nhuận) là gì?

Net loss (lỗ ròng) là gì?

Network effect (Hiệu ứng mạng) là gì?