Design Thinking là gì?

Value Chain (Chuỗi giá trị) là gì?