Xây dựng đội ngũ trade team cho SME?

Ngành hàng nào cần làm Trade Marketing?