Revenue (doanh thu) là gì?

Profit (lợi nhuận) là gì?

Net loss (lỗ ròng) là gì?

Network effect (Hiệu ứng mạng) là gì?

Kinh doanh online to offline (O2O)