Trade Marketing là làm gì?

Làm Brand Team là làm gì?