Marketing có những mảng nào?

Trade Marketing là làm gì?